• زیر سیستم های یک سیستم هوشمند سازی ساختمان را می توان این گونه نام برد

    روشنایی (Lighting)

    روشنایی می تواند از طریق داده های دریافتی کنترل شود. این داده ها از سنسور های نوری (Photo sensors) و زمان سنج ها (Timers) دریافت می شود.

    در سیستم هوشمند سازی ساختمان های جدید کنترل روشنایی نیز بروز است. این سیستم می تواند بر اساس سیستم (D…[Read more]

  • Currie Bowers became a registered member 3 years, 11 months ago